ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ: BG16RFOP002-6.002-0133-C01

EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ:

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Приоритетна ос: Възстановяване на МСП

Наименование на процедура: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Договор: BG16RFOP002-6.002-0133-C01

Име на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Бенефициент: „ГИП“ ЕООД

Обща сума на допустимите разходи по Проекта: 136 735  лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 68 367,50  лева, от които 68 367,50 лева Европейско финансиране.

Срок на изпълнение: 16.09.2022 г. – 16.07.2023 г.

Цел на проекта:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.