Публична покана за технологична модернизация

Описание на предмета на процедурата:
Доставка и въвеждане в експлоатация на „Модулна система за автоматизирано и контролирано производство на основните фирмени продукти“, включваща шест производствени модула:

 • Инсталация за филтруване и обратна осмоза на вода;
 • Автоматична линия за разтоварване и дозиране на урея;
 • Автоматична система за дозиране на продукти и управление на процеса на производство на антифриз, течности за чистачки и други;
 • Автоматична пълначна машина за агресивни течности;
 • Автоматичен мобилен миксер за разтваряне на материали за антифриз и други течности;
 • Автоматична затваряща машина за бутилки;
 • Обща PLC система за мониторинг и дистанционно управление на всички машини, включени в системата.

Минималните изискуеми технически и функционални параметри на оборудването са посочени в Техническа спецификация, приложена към настоящата покана.

Приложен е архив с файлове:

 • Публична покана
 • Изисквания към офертите
 • Техническа спецификация
 • Методика за оценка
 • Примерен договор
 • Приложение 2 към Договор за доставка
 • Оферта образец
 • Декларация по чл. 16

Изтеглете файловете тук