Технологична модернизация в предприятието

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Приоритетна ос: Интелигентна индустрия

Наименование на процедура: Технологична модернизация

Договор: BG-RRP-3.004-2506-C01

Име на проект: Технологична модернизация в предприятието

Бенефициент: „ГИП“ ЕООД

Обща сума на допустимите разходи по Проекта: 699 934.78 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 349 967.39 лева

Срок на изпълнение: 10.04.2023 г. – 10.04.2024 г.

Цел на проекта:
Основната цел на проекта е да се модернизират и оптимизират ключови производствени процеси в ГИП ЕООД чрез въвеждане в експлоатация на автоматизирана производствена система с общ модул за наблюдение и дистанционно управление.