Фирмена политика

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА НА „ГИП“ ЕООД

В допълнение към успешната бизнес политика, в основата на успеха на нашата компания стоят непрекъснат ангажимент за наблюдение на качеството на продукцията, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, високи стандарти за социална отговорност и отговорност към околната среда, независимо от неотменимите задължения за поддържане на всички наши дейности с приложимите законови изисквания.

За да изпълним тези отговорности и с цел гарантиране на устойчивост и непрекъснато подобряване на нашия бизнес, ние сме определили нашата политика и я свеждаме до всички наши служители и партньори, за да се прилагат и спазват най-високите стандарти за съответствие, постоянство на процесите, вкл. при извънредни ситуации и за поддържане на високо ниво на професионализъм в ежедневните дейности и бизнес отношенията с нашата компания.

Ние уважаваме и насърчаваме личностното израстване на нашите служители и вярваме, че успехът на нашия бизнес е резултат от тяхното творчество и ефективна работа в екип.

НАСОЧЕНОСТ КЪМ КЛИЕНТА

Ние, ръководството на „ГИП”ЕООД следваме последователно нашия ангажимент за постоянно подобряване на всички дейности по управление на качеството с цел изпълнение и надхвърляне на изискванията и очакванията на нашите клиенти.

Нашата политика по качество се основава на увереността ни в принципите, които вярваме, че ще ни помогнат за постигането на високи резултати и ще допринесат към ангажимента ни за постигане на максимално ниво на удовлетвореност на клиентите:

 • Доставка на продукция с постоянно ниво на съответствие;
 • Навременно и прецизно определяне на изискванията и очакванията на нашите клиенти;
 • Въвеждане на иновации и иновативен подход за подобряване на процесите и произвежданите продукти;
 • Мотивиране на всички служители за постигане на по-висока ефективност;
 • Предпазване на лична и поверителна информация на клиентите в съответствие с приложимите законови изисквания;
 • Постоянно подобряване на процесите влияещи на съответствието на нашите продукти и на взаимоотношенията с нашите клиенти;
 • Подобряване на нивото на осъзнатост относно личната отговорност на всеки служител за постигане на съответствие с правилата за изпълнение на всички технологични процеси с приложимите законови и други изисквания.

ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Стремим се към просперитет в хармония с околната среда оставяйки минимален отпечатък от дейността ни, насочено развитие и внедряване на технологии, позволяващи хармонично съжителство на нашия бизнес с околната среда и клиентите ни, както и изграждане и развиване на ползотворни взаимоотношения на сътрудничество с широк кръг от хора и организации, които са свързани с опазването на околната среда.

За постигане на ангажимента на ръководството, се отдава първостепенно значение на спазването на следните основни принципи за управление на въздействието на компанията върху околната среда:

 • Системно идентифициране и оценка на риска на аспектите на околната среда;
 • Непрекъсната грижа за развитието на високо екологично съзнание, осъзнаване на личната отговорност и ангажираност на служителите за опазване на околната среда;
 • Ангажиране на бизнес партньори в спазването на нашите установени стандарти за опазване на околната среда;
 • Предотвратяване на замърсяването на околната среда от нашите дейности;
 • Предприемане на мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда;
 • Предотвратяване на аварии, последствията от които могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Съответствие с всички приложими законови и други изисквания за нашите продукти и дейности;
 • Годишна оценка на съответствието с приложимите изисквания на опазването на околната среда и постигнатите резултати в тази посока.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Ние, ръководството на „ГИП”ЕООД следваме последователно нашите основни бизнес принципи за осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с най-добрите практики, изисквания и приложимите международни стандарти:

 • Осигуряване и провеждане на правилна политика за безопасност и здраве при работа;
 • Предотвратяване на злополуки и намаляване на броя на инцидентите увреждащи здравето;
 • Осигуряване на контрол на безопасността и здравето при работа и намаляване на нивото на риска до приемливо ниво;
 • Намаляване несигурността в процеса на вземане на решения по отношение на управлението на риска;
 • Гарантиране, че приложимите законови изисквания се спазват и са предприети всички разумни действия за предотвратяване на аварии и щети за здравето и благосъстоянието на работниците и служителите;
 • Създаване на благоприятен социален климат сред служителите и подобряване на сътрудничеството в рамките на компанията, чрез създаване на доверие в служителите, че грижата за безопасността и здравето е част от ежедневните задачи на ръководството;
 • Повишаване на осъзнатостта и разбирането за лична отговорност за спазване на технологичните процеси в съответствие с приложимите  законови и други изисквания;

Подкрепяме равни възможности и справедлив подбор на кадри, не толерираме никаква форма на дискриминация и се стремим да осигурим добри условия на труд за всички наши служители.

Уважаваме и почитаме човешките права на хората и по-специално не използваме и не толерираме никаква форма на принудителен и/или детски труд.

Чрез обмен на информация и диалог с нашите служители изграждаме и споделяме принципа за взаимно доверие и отговорност и работим заедно за успеха на нашите служители и на дружеството като цяло.

 

Май, 2015 г.                                                                               Управител: Веселин Венков

 

Антикорупционна политика

Етичен кодекс

Политика за опазване на околната среда

Политика за социална отговорност

Политика ЗБУТ