EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ „ОПИК 2014-2020” – BG16RFOP002-2.073-5432-C01:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 .

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020  и национално съфинансиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на проекта:Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Договор: BG16RFOP002-2.073-5432-C01

Бенефициент: „ГИП“ ЕООД

Обща сума на допустимите разходи по Проекта: 10 000,00 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000,00 лева, от които 8 500,00 лева Европейско и 1 500,00 лева национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 27.07.2020 г.- 27.10.2020 г.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедура: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Код на процедура: BG16RFOP002-2.073

Наименование на проекта/информация: :„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “.

Срок на изпълнение: месеци 3

Наименование на проекта/информацията на английски език:

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Кратко описание и цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Чрез реализиране на предвидената по проекта Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19безвъзмездна финансова помощ, Бенефициентът ще осигури оперативен капитал необходим за справяне с икономическите последици от пандемията COVID-19 и осигуряване стабилност на работните места.