EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ „ОПИК 2014-2020” – BG16RFOP002-2.001-0943-C01:

EC

EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ „ОПИК 2014-2020”:

„Подобряване на производствения капацитет в „ГИП“ ЕООД чрез въвеждане в експлоатация на автоматизирано оборудване“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Инвестиционен приоритет 2.2.: Капацитет за растеж на МСП

Договор: BG16RFOP002-2.001-0943-C01

Име на проект: „Подобряване на производствения капацитет в „ГИП“ ЕООД чрез въвеждане в експлоатация на автоматизирано оборудване“

Бенефициент: „ГИП“ ЕООД

Обща сума на допустимите разходи по Проекта: 499876 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 349913,2 лева, от които 297 426,22 лева Европейско и 52 486,98 лева национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 09.02.2016 г.- 09.02.2017 г.

Цел на проекта:
Повишаване на конкурентоспособността и пазарното присъствие на „ГИП“ ЕООД чрез подобряване на производствения капацитет и създаване на потенциал за експорт
-Генериране на приходи от износ;
-Подобряване ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси

Проект BG16RFOP002-2.001-0943-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ГИП“ ЕООД чрез въвеждане в експлоатация на автоматизирано оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедура: Подобряване на производствения капацитет в МСП

Код на процедура BG16RFOP002-2.001

Наименование на проекта/информацията: Подобряване на производствения капацитет в „ГИП“ ЕООД чрез въвеждане в експлоатация на автоматизирано оборудване

Срок на изпълнение: месеци 12

Наименование на проекта/информацията на английски език

Improving the production capacity at GIP EOOD by introducing automated equipment

Кратко описание на проекта/информацията

 

„ГИП ЕООД, създадено през 2002 г. в гр.Русе, е български производител на охлаждащи течности: антифриз, летни и зимни течности за чистачки и козметика за вътрешно и външно почистване на автомобили. Към настоящия моментпредприятието произвежда и предлага на пазара 30 продукта с марки „VEKO“, „GP“ и“ZEROX“, като постига 10% дял на българския пазар. За да отговори на съвременните конкурентни условия на пазара „ГИП“ ЕООД се нуждае от увеличаване на производствения капацитет и производителността, подобряване на производствения процес и качествените характеристики на произвежданите охладителни течности, разнообразяване на асортимента и подобряване на ресурсната ефективност на производството. Настоящото проектно предложение предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на съвременно технологично оборудване, пряко свързано с разширяване и подобряване на нивото на производствените процеси, съхранението на суровини и готова продукция, автоматизиране управлението на производствения процес и контрола на качеството в предприятието. В рамките на проекта се предвиждат следните инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи:

• Технологична инсталация за съхранение на суровини и готова продукция;

• Автоматизира технологична линия за пълнене на антифриз и течност за чистачки в пластмасови туби и бутилки от 1 л до 4 л.;

• Мастилено-струен маркиращ принтер;

• Лабораторно оборудване;

• Софтуер за управление на производствения процес;

Предвиденото технологичното обновление ще доведе до подобряване на производствения капацитет, повишаване производителността и ефективността на предприятието и респективно на конкурентоспособността му на вътрешния и международните пазари. Изпълнението на проекта ще осигури конкурентно предимство на „ГИП“ ЕООД и ще има непосредствен ефект върху постигането на стратегическата цел на предприятието за устойчив растеж, подобрен експортен потенциал и превръщането му в един от лидерите в България в производството на охлаждащи течности.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

С изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в „ГИП“ ЕООД чрез въвеждане в експлоатация на автоматизирано оборудване“Бенефициентът цели:

  • Увеличаване на производителността и премахване на ръчния труд при процеса на бутилиране чрез въвеждане в експлоатация на Автоматизирана производствена линия за пълнене на охладителни течности-антифриз и течности за чистачки;
  • Намаляване на себестойността чрез автоматизиране на производствения процес и изграждане на инсталация за съхранение на суровини и готови продукти с увеличен капацитет;
  • Повишаване ефективността и ефикасността на производствения процес и оптимизация на производствената верига;
  • Подобряване качеството на произвежданите течности;
  • Генериране на приходи от износ;
  • Подобряване ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Чрез реализиране на предвидената по проекта „Подобряване на производствения капацитет в „ГИП“ ЕООД чрез въвеждане в експлоатация на автоматизирано оборудване“ инвестиция и въвеждане в експлоатация на качествено ново автоматизирано производствено оборудване за производството на антифриз, течности за чистачки Бенефициентът очаква следните резултати:

• Оптимизиране на производствения процес;

• Повишаване на производителността;

• Намаляване на производствените разходи;

• Повишаване на обема и качеството на произвежданата продукция;

• Увеличаване на генерираните приходи от продажби и износ;

• Формиране на конкурентни предимства и устойчиво пазарно присъствие на „ГИП“ ЕООД националния и международния пазари.